Family Affairs logo

NL flagNederlands

Akte Rhoon

Let us find your ancestors!

Boerschappen Haaksbergen - verponding 1720

Eppenzolder Langelo Brammelo Boekelo
Honesch Holthuizen Eindlijst  

 

A verponding is a tax register. These registers give a good overview of the population of a village in times where no censuses or population registers are available. The register is kept at the archive in Zwolle. The tax paid was written down in guldens - stuivers - penningen (guilders - nickels - penningen). One gulden equals 20 stuivers, and one stuiver equals 16 duiten.

Photographs of the original document are available at http://www.vpnd.nl/ov/haaksbergen_verp.html.

Eppenzolder

Verderlinghe van de verpondinghe ende contr[i]b[utie] in de Boerschap Eppensolder ijder apart als volght.

Verponding Naam Contributie
25-5-3 Lansinck selfs eigenaar 17-3-4
26-18-4 Hassinck eigenaar Berent toe Linteloo 18-5-7
26-18-4 Boenck toebehorende de provintie 18-5-7
12-2-6 Vaarnhold selfs eigenaar 8-5-0
11-5-2 Rondeel selfs eigenaar 7-13-1
36-13-4 Hobbenschott toebehoorende Mee Vrouw de Wed[uwe] Bentinck toe Langeveldtsloo etc. 24-18-3
26-18-4 Schootcaette selfs eigenaar 18-5-7
28-4-6 Aerninck selfs eigenaar 19-3-5
24-12-1 Derckinck selfs eigenaar 16-14-2
30-18-6 Enssinck selfs eigenaar 21-0-0
26-18-4 Ottinck toebehorende de Righter Limborgs tot Delden 18-6-0
31-10-0 Keijsers toebehorende de Wed[uwe] van de Vijce drost Michgorius tot Lingen 21-8-3
26-18-6 Eissinck selfs eigenaar 18-6-0
39-8-6 Morsinck selfs eigenaaren 26-16-1
33-6-2 Wissinck selfs eigenaren 22-12-3
31-9-3 Aelbert Wissinck toebehorende de diaconie tot Reckum 21-5-7
19-9-1 Guerdes Eghberts Plaats toebehoorende de Righter van Delden 13-4-1
9-14-4 Hoeckerie selfs eigenaar 6-12-1
26-18-4 Gerrit Leferinck toebehorende de provintie 18-5-7
26-18-4 Jan Leefferinck toebehorende de provintie 18-5-7

Grit Leffrink, Hindrijk Enssink, Roelfs ten Schoelkat, Jan Wijrinck, Hendrick Esinck, Grit Lefrinck uit laest van Gobben Schot getickent, en oock uit laest van Tonies Keisers getickent, en oock uit laest van Aernnick, en oock uijt laest van derckinck, en oock uit laest van baijenck getickent.

Langelo

Register van de verp[on]d[ing] en contr[i]b[utie] in de Boerschap Langelo ijder besonder als volgt:

Verponding Naam Contributie
30-18-4 't Haegen toebehorende de Compterie tot Steinsfortt 21-0-2
28-15-5 Oostendorp toebehorende de provint[ie] 19-11-1
30-18-4 't Lanckheet en 21-0-2
31-18-1 Assinck toebehorende de Heer van Odinck 21-13-3
34-4-4 Langelo 23-5-0
30-18-4 Cleinsman 21-0-2
17-4-4 Wilderinck 11-14-0
14-19-4 Aastinck en de 10-3-5
7-1-4 Molle toebehoorende alle Jan Jansen van der Sluijs 4-16-1
28-1-0 Waarninck toebehoorende de provintie 19-1-0
15-9-4 Kerckemeijer toebehorende de Kercke van Haexbergen 10-17-0
15-19-1 Dijckhuijs toebehorende de Provintie 10-6-7
30-18-4 Twenhuijsen toebehorende de erfgen[amen] van wijlen Henr[icus] Michgorius 21-0-2
14-6-4 Damme selfs eigenaar cum suis 9-14-3
21-2-6 Damveldt selfs eigenaar cum suis 14-7-2
19-4-5 Maaterie selfs eigenaar cum suis 13-1-2
12-1-1 Bloemena toebehorende de Kercke van Haexbergen 8-3-7
14-5-5 Henr[icus] klein Lintelo selfs eigenaar 10-0-7
15-10-15 Hasselt selfs eigenaar 10-11-1

 

Brammelo

Register van de verp[on]d[ing] en contr[i]b[utie] in de Boerschap Brammelo ijder apardt:

Verponding Naam Contributie
27-8-6 Homolle eigenaar Jan Jansen van der Sluis 18-12-6
21-13-7 de Braak selfs eigen[aa]r 14-14-5
30-10-5 't Hoopen provintiegoet 20-14-7
21-1-0 Averbeeck toebehoorende Jan van der Wijk 14-5-7
30-10-5 Belshoff provintiegoet 20-14-7
32-2-2 Sweerinck selfs eigenaar 21-16-2
30-10-5 Eelkinck self eigen[aa]r 20-14-7
30-10-5 Jan toe Lintelo toebehoorende de kercke tot Haexbergen 20-14-7
30-10-5 Berent toe Lintelo toebehorende Dr. Cloppenbargh 20-14-7
30-10-5 het Vregeler provintieg[oe]t 20-14-7
30-10-5 Harinck provintie goett 20-14-7
19-1-7 Harmen Groothuijs en 12-19-3
19-1-7 Carst Groothuijs provintie goederen 12-19-3
11-15-6 d' Olde Belshoff selfs eigenaar 7-19-7
4-15-4 Henr[icus] Asbroeck selfs eigenaar 3-5-0
20-15-5 Gorckinck selfs eigenaar 14-2-1
11-12-1 Beicke Berent selfs eigenaar 7-18-2
11-15-6 Voordt selfs eigenaar 8-0-2

 

Dit bovenstaande aldus door ons ondergeschr[evenen] als setters in de boerschap Brammelo geteickent actum Haexbergen den 18 Febr[uari] 1716.

Berent ter Beeke, Jan ter Haar, Jan to Lijntelo, Hend[rik] ten Hoopen.

Boekelo

Register van verp[on]d[ing] en contr[i]b[utie] in de Boerschap Boeculoo ijder besonder als volght:

Verponding Naam Contributie
17-18-1 Binnenvelt selfs eigenaar 12-3-2
22-3-1 Jan ten Ellenvelt eigen[aa]r Hen[ricus] Michgorius 15-1-1
25-10-7 Harmen ten Ellenvelt eigenaar J. Jansen van der Sluis 17-7-1
19-7-2 Ellenbrock eigen[aa]r van der Sluijs 13-3-2
33-18-6 Doestman selfs eigen[aa]r cum suis 23-1-0
40-3-7 Kinckeler toebehoorende de comterie tot Steinfordt 27-6-0
18-8-2 Snaeckenborgh selfs eigenaar 12-10-2
3-9-4 Loes selfs eigenaar 2-7-2
24-14-4 Dries ten Bretelaer en 16-15-7
21-9-6 Henr[icus] ten Bretelaer toebehoorende Hoefslach 14-11-7
34-16-6 Rouwenhorst eigen[aa]r de kinderen van wijlen de Heer van Heeckeren 23-13-3
1-18-3 Kiste maecker selfs eigenaar 1-6-0
2-3-3 Schroors eigenaar de wed[uwe] van vice drost Michgorius tot Lingen 1-9-3
3-10-3 Dwars selfs eigenaar 2-7-6
7-10-7 Roeloff ten korten kinckelaer 5-2-4
34-4-0 Luicken ten Brummelhuijs eigen[aa]r Henr[icus] Kurper cum suis 23-4-6
34-4-4 Gaecken ten Brummelhuijs eigen[aa]r Satters cum suis 23-5-1
2-13-1 d' Gijsberie[?] selfs eigen[aa]r 1-16-0
3-8-4 Gaecken Hanninck selfs eigen[aa]r 2-6-5
6-10-3 Kroesen selfs eigenaar 4-8-5
10-0-3 de Hofte selfs eigen[aa]r cum suis 6-16-0
43-12-0 Meijerinck selfs eigen[aa]r cum suis 29-12-2
22-16-1 Eeftinck provintie goedt 15-9-7
27-11-5 Rickerinck provintie goedt 18-14-5
24-8-3 Nijhuijs toebehoorende Jan Jansen van der Sluijs 16-11-5
29-10-2 Hanninck selfs eigenaar 20-0-6

 

Alsoo men bevint dat in de Buerschap Boeculo jaarlijx komt over te schieten een en veertig gulden welke penn[in]g[e]n door wijlen de righter Limborgh te veel zijn gevordert en ontfangen, welke overleden sijnde, heeft de tegenwoordige rigter als subalterne ontfanger van des landts middelen deses gerights aan de setters der voorschr[evene] markte aangeseit van soodanig een register te formeren in welke niets komt over te schieten, en verders als na regte behoort, seggende anders het selve niet te willen aannemen, te kennen gevende eigentlijk verklarende van niets te willen profijteren of invorderen als het gene hem na regte is toekomende te weten 5 van ijeder hondert dog hebbende setters en buurmannen hen verders versogt de overschot beginnende met het jaar 1709 bij provisie te willen ontfangen, tot der tijd deze zaak is geeindigt en gedetermineert, het sij bij minnelijk verdrag of anders bij defenitive sententie, dog heeft dese tegenwoordige collecteur sich er niet toe willen laaten bewegen als op seer instantelijk versoek dog met verdere recommandatie van hem als dat hij de voorsz[egde] penn[in]g[en] niet wilde profijteren maar dat sij soo ras doenlijk onderling souden verstaan, en dat hij dan datelijk als daar naa verlangde desen overschot of super plus aan haar weerom wilde overtellen als liggende dese penn[in]g[en] ten allen tijden tot haar dienste en voordeel hebbende dit verscheiden maal aan dese setters en andere buurmans geseit op dat een ijder soude weten dat hij dese penn[in]g[en] niet onder sich wilde behouden etc.

Honesch

Register van verp[on]d[ing] en contr[i]b[utie] van den Honess:

Verponding Naam Contributie
6-18-7 Laeckmors eigenaars Berent toe Lintelo Henr[icus] Schulten cum suis 4-14-3
4-15-7 d'Horst eigenaar selfs ende erfgen[amen] van 't Jaasinck 3-5-3
3-15-0 onlandt toebehorende de provintie 2-11-0
5-9-5 Saadt Noordick toebehorende de provintie 3-14-3
5-5-1 Smitterie toebehorende tot de pastorie tot Haexbergen 3-11-3
5-18-7 Veltcamp toebehorende Zeino Westenbargh en Snellenbargh 4-0-6
8-7-1 Bouwmeester toebehorende de Provintie 5-13-4
6-3-4 Clooterie toebehorende de Wed[uwe] ten Raa cum suis 4-4-0
6-12-7 Ruisterie toebehorende Jan Lansinck 4-9-5
10-5-4 Saalmerinck toebehoorende de H[ee] Richter van Delden 6-19-6
7-1-5 Reimerinck toebehoorende Berent Abbinck 4-16-2
5-14-3 Weijenborgh toebehorende de kercke tot Haexbergen 3-17-5
6-18-2 Horstinck toebehorende de wed[uwe] Michgorius tot Lingen 4-14-3
4-17-0 Crijgerie eigenaar ad idem en Lanckheet 3-5-5
7-2-7 Morsinckhoff toebehorende tot de pastorie van Haexbergen 4-17-1
3-16-7 Jaasinck eigenaar Berent [vlek] Abbink 2-12-4
8-8-1 't Hoff toebehorende de provintie 5-14-1

 

Holthuizen

Register van verpondinge en contr[ibutie] van de Buerschap Holthuijsen ijder besonder als volght

Verponding Naam Contributie
9-1-5 Brinckhuijs selfs eigenaar 6-3-3
1-12-6 Bult eigenaar Dng. Couper 1-2-2
12-0-5 Berent Conhuerne selfs eigenaar 8-3-3
26-17-6 Olthuijs eigenaar Dng. Heeckeren 18-5-2
23-17-0 Caette toebehorende de provintie 16-4-0
21-0-7 Conhuerner Jan selfs eigenaar 14-6-1
24-4-1 Witbroeck toebehoorende de provintie 16-8-7
13-10-3 Het Elsen selfs eigenaar 9-3-5
32-13-6 Cattendam toebehoorende de H[ee]r van de Looburgh 22-4-2
16-19-3 Bartlinck toebehoorende de wed[uwe] van de vice drost Michgorius tot Lingen 11-10-5
23-5-6 't Rouhoff self eigenaar cum suis 15-16-2
29-11-7 Vaarwerk, eigenaar Dr. Hugo Herman de Lespierre 20-2-1
23-16-3 Wolfferinck toebehorende de abdisinne van Meetelen 16-3-5
14-7-0 Hibbert selfs eigenaar 9-15-0
23-8-0 Polman toebehorende de provintie 15-18-0
24-1-6 Volmerink selfs eigenaar 16-7-2
20-12-1 Lenderink eigenaar Ronneboom cum suis 13-9-7
28-12-7 Bargerinck eigenaar Zeino Westenbargh en Snellenbargh 19-9-1
9-1-5 Morss eigenaar Engelbert Michgorius 6-3-3
17-5-3 Caamscher eigenaar de wed[uwe] Warners en Cremers 11-14-5
26-17-6 Hofste selfs eigenaar 18-5-2
26-17-6 Benninck selfs eigenaar cum suis 18-5-2
19-13-0 Horckenborgh toebehorende de kercke van Haecxbergen 13-7-0
13-15-0 't Raa eigenaarse de wed[uwe] van wijlen Dng. Michgorius tot Coeverden. 9-7-0
26-13-5 Holthuijsen selfs eigenaar cum suis 18-2-7
37-0-5 het erve Toetelinck selfs eigenaar 25-3-3
6-6-2 Clump eigenaaren Haarmollen kinder 4-5-6

 

Eindlijst

Het is niet geheel duidelijk waarom deze lijst tot stand is gekomen.

It is not quite clear why this list was made.

Naam Verpondinge Conterbutie
Doerenbus selfs eijgenaer 22-3-2/3 14-16-1/3
Bus selfs eijgenaer 21-19-4 14-14-2
Mars een provintiengaet 11-5-4 7-10-1
Jan Rengerink selfs eijgenaer 15-15-1 10-6-0
Harmen Renck selfs eijgenaer 11-7-2 7-10-0
Die Heegde 3-19-6 2-17-2
Jan Warg Arent selfs eijgenaer 12-6-1/2 8-1-1/2
Arent Wargerink selfs eijgenaer 11-19-4 7-18-2
Ernstinck selfs eijgenaer 21-16-1 14-13-5
Hulshof 12-1-7 7-10-1
Grubber selfs eijgenaer 20-12-5 13-13-7
Lanckheet selfs eijgenaer 7-5-6 2/3 4-16-2 1/3
Braem Harm 3-9-5 2-9-1
Huirne selfs eijgenaer 7-10-4 4-19-5
Kuil selfs eijgenaer 6-19-3 4-16-2
Markslagh selfs eijgenaer 12-18-2 8-12-4
Harmolle provintiengaet 22-3-2/3 14-16-1/3
Smidt selfs eijgenaer 9-5-0 6-3-0
Gocker Kuil Engb[ert] eijgenaer 19-11-5 13-0-4
Braeck Jan 3-8-7 2-6-5
Harmen Hilder selfs eijgenaer 15-3-7 10-2-7
Geert Hilderink selfs eijgenaer 9-9-3 6-5-2
Caete selfs eijgenaer 7-11-7 5-1-3
Vrancke selfs eijgenaer 7-16-5 1/2 5-3-3 1/3
Nienhuis selfs eijgenaer 22-3-2/3 14-16-1/3
Gerrit Roerink provintiengaet 18-5-5 12-4-0
Jan Raerink provintiengaet 18-11-7 12-4-1
Koeper selfs eijgenaer 14-9-7 9-16-4
Hosten selfs eijgenaer 5-1-7 3-18-3
Rodt selfs eijgenaer 14-18-5 2/3 9-18-1 1/3
Kuiper selfs eijgenaer 21-5-4 14-3-1
Steenbarg selfs eijgenaer 22-3-2/3 14-16-1/3
Hendr[icus] Schulten selfs eijgenaer 7-16-3 5-4-5
Westendorp 15-18-4 10-12-7
Meir kapittel ... 22-3-2/3 14-16-1/3
Glei... selfs eijgenaer 13-12-3 8-11-3
Rijdt Jan selfs eijgenaer 8-17-0 5-14-5
Rijt Gart selfs eijgenaer 9-12-7 6-8-3
Becke selfs eijgenaer 9-13-3 6-11-1
Jan Buirsink 21-8-7 14-5-3
Welmer Buirs selfs eijgenaer 8-15-6 6-7-2
Tiasink stift Metelen 22-3-2/3 14-16-1/3
Schulte provintiengaet 22-3-2/3 14-16-1/3
Wolterink selfs eijgenaer 22-3-2/3 14-16-1/3

 

Wij ondergeschreven als eijgenaers en setters ondertekent

Jacob te Neijenhues, Engelb[ert] ter Kusle[?], Geerdt Moosteerijnck, Jacob ten Voorenbush, Arent ten Bos, Jan Rengerinck.

 

Zegel